Γεωργικοί Σύμβουλοι ΙΚΕ

Οι υπηρεσίες μας

Η εταιρία «Γεωργικοί Σύμβουλοι Ι.Κ.Ε» είναι πιστοποιημένος φορέας παροχής γεωργικών  συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με αρ.ΑΦ1075 στις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στο δυναμικό της έχει 12 πιστοποιημένους γεωργικούς συμβούλους (Γ.Σ.) όλων των ειδικοτήτων με σκοπό την δραστηριοποίηση τους σε υπηρεσίες του Μέτρου 2.1.

Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη των γεωργών για να βελτιώσουν την αειφόρο διαχείριση και απόδοση των εκμεταλλεύσεων τους. Καθώς επίσης στόχος του προγράμματος είναι να παροτρύνει τους γεωργούς να κάνουν χρήση των συμβουλών χωρίς να επιβαρύνονται οικονομικά με το κόστος της συμβουλής.
Οι συμβουλές κατατάσσονται σε έξι διαφορετικά πακέτα συμβουλών όπου κάθε παραγωγός μπορεί να λάβει το μέγιστο έως 3 συμβουλές μέσα στη διετία.

Τα 6 πακέτα των συμβουλών είναι τα εξής:

1ο

Πακέτο Συμβουλών: 
“Κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και πρότυπα για ορθές γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το περιβάλλον”

 • Συμβουλές που αφορούν
  στις απαιτήσεις της
  πολλαπλής συμμόρφωσης
 • Συμβουλές που αφορούν
  στις επωφελείς για το κλίμα
  και το περιβάλλον γεωργικές
  πρακτικές – “πρασίνισμα”

 • Σύστημα Ολοκληρωμένης
  Διαχείρισης (AGRO)

2o

Πακέτο Συμβουλών:
“Ποιότητα και
αποδοτικότητα υδατικών
πόρων”

 • Συμβουλές που αφορούν στην ορθολογική χρήση του νερού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης σχεδίου διαχείρισης νερού για τις ανάγκες γεωργικής εκμετάλλευσης
 • Συμβουλές που αφορούν στην
  προστασία και στην ορθή διαχείριση των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης και της ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων
 • Συμβουλές που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των ζωικών αποβλήτων (κοπριάς) με στόχο τη μείωση της ρύπανσης των υδάτων

3ο

Πακέτο Συμβουλών:
“Γενικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας”

 • Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (ΟΦΠ)

4ο

Πακέτο Συμβουλών:
“Κλιματική Αλλαγή”

 • Συμβουλές που αφορούν σε δράσεις για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή της γεωργίας σε αυτή
 • Συμβουλές που αφορούν στη χρήση των υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων & λοιπών πρώτων υλών, εκτός τροφίμων, για τους σκοπούς της βιοοικονομίας
 • Συμβουλές που αφορούν στη μείωση εκπομπών αέριων του θερμοκηπίου και αμμωνίας από  τις γεωργικές δραστηριότητες

5o

Πακέτο Συμβουλών:
“Ορθή εφαρμογή μέτρων

10 και 11”

 • Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και την ορθή εφαρμογή των δεσμεύσεων που προκύπτουν από τον καν. (ΕΕ) 834/2007, σχετικά με την βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων, τις βέλτιστες πρακτικές και τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής
 • Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και ορθή εφαρμογή τόσο των δεσμεύσεων των δράσεων του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μετρά», όσο και των ελαχίστων απαιτήσεων που θεσπίζονται από την εθνική νομοθεσία και εφαρμόζονται στις δράσεις αυτές

6ο

Πακέτο Συμβουλών:
“Γενικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας”

 • Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (ΟΦΠ)

Οι υπηρεσίες μας

Η εταιρία «Γεωργικοί Σύμβουλοι Ι.Κ.Ε» είναι πιστοποιημένος φορέας παροχής γεωργικών  συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με αρ.ΑΦ1075 στις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στο δυναμικό της έχει 12 πιστοποιημένους γεωργικούς συμβούλους (Γ.Σ.) όλων των ειδικοτήτων με σκοπό την δραστηριοποίηση τους σε υπηρεσίες του Μέτρου 2.1.

Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη των γεωργών για να βελτιώσουν την αειφόρο διαχείριση και απόδοση των εκμεταλλεύσεων τους. Καθώς επίσης στόχος του προγράμματος είναι να παροτρύνει τους γεωργούς να κάνουν χρήση των συμβουλών χωρίς να επιβαρύνονται οικονομικά με το κόστος της συμβουλής.
Οι συμβουλές κατατάσσονται σε έξι διαφορετικά πακέτα συμβουλών όπου κάθε παραγωγός μπορεί να λάβει το μέγιστο έως 3 συμβουλές μέσα στη διετία.

Τα 6 πακέτα των συμβουλών είναι τα εξής:

1° Πακέτο Συμβουλών: “Κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και πρότυπα για ορθές γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το περιβάλλον”

 • ✓ Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης
 • ✓ Συμβουλές που αφορούν στις επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές – “πρασίνισμα”
 • ✓ Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (AGRO)
2° Πακέτο Συμβουλών: “Ποιότητα και αποδοτικότητα υδατικών πόρων”

 • ✓ Συμβουλές που αφορούν στην ορθολογική χρήση του νερού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης σχεδίου διαχείρισης νερού για τις ανάγκες γεωργικής εκμετάλλευσης
 • ✓ Συμβουλές που αφορούν στην προστασία και στην ορθή διαχείριση των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης και της ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων
 • ✓ Συμβουλές που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των ζωικών αποβλήτων (κοπριάς) με στόχο τη μείωση της ρύπανσης των υδάτων
 • 3° Πακέτο Συμβουλών: “Γενικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας”

  • ✓ Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (ΟΦΠ)
  4° Πακέτο Συμβουλών: “Κλιματική Αλλαγή”

  • ✓ Συμβουλές που αφορούν σε δράσεις για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή της γεωργίας σε αυτή
  • ✓ Συμβουλές που αφορούν στη χρήση των υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων & λοιποών πρώτων υλών, εκτός τροφίμων, για τους σκοπούς της βιοοικονομίας
  • ✓ Συμβουλές που αφορούν στην μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας από τις γεωργικές δραστηριότητες
  5° Πακέτο Συμβουλών: “Ορθή εφαρμογή μέτρων 10 και 11”

  • ✓ Συμβουλές που αφορούν στην ορθή κατανόηση και την ορθή εφαρμογή των δεσμεύσεων που προκύπτουν από τον καν. (ΕΕ) 834/2007, σχετικά με την βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων, τις βέλτιστες πρακτικες και τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής
  • ✓ Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και ορθή εφαρμογή τόσο των δεσμεύσεων των δράσεων του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μετρά», όσο και των ελαχίστων απαιτήσεων που θεσπίζονται από την εθνική νομοθεσία και εφαρμόζονται στις δράσεις αυτές
  6° Πακέτο Συμβουλών: “Γενικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας”

  • ✓ Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (ΟΦΠ)
  Μετάβαση στο περιεχόμενο